جدیدترین انتصاب انجام شده در ورزش اگرچه با موارد مشابه قبلی تفاوت زیادی ندارد اما مهر تاییدی است بر دست‌به‌دست شدن صندلی‌ها و جابه‌جایی مهره‌ها بدون نیاز به تخصص و مهارت.Source link